Children's Annual Literary Competition

** Click HERE to see the 2018 winners! **


Aged 9-14 and love Pembrokeshire? Then get creative!

**Sgroliwch i lawr y dudalen ar gyfer y Gymraeg**

Write a letter, poem, short story, wildlife journal or booklet in English or Welsh, on the theme of “Nature in the Pembrokeshire Coast National Park”.  This may be hand-written or typed on a computer.  It can also be accompanied by drawings and/or photographs made or taken by the young person, but there must be a significant written element.

The 2018-2019 competition is open to anyone within Primary (9-11) or Secondary (12-14) age categories (defined below) who lives in Pembrokeshire or has visited Pembrokeshire’s National Park.

There are cash prizes for the winners, and the winning entries will be published on this website and may be printed in our News & Views magazine and/or displayed at Oriel y Parc, (National Park Gallery and Information Centre), St Davids.

We actively canvass all local schools to participate and we award a ‘Certificate of Commendation’ to each school that submits entries. Our panel of three judges includes two teachers, one of whom is a retired Head Teacher. Two of the judges are fluent in both English and Welsh.

This annual competition was first promoted by the Friends in 2012 in order to stimulate a wider appreciation and understanding amongst the young people of what is so special about our beautiful National Park.

Terms and Conditions of Entry

 • The two age groups for submissions are Primary and Secondary9-11 years (Years 5-6) and 12-14 years (Years 7-8) respectively as at 31st August 2019
 • You must live in Pembrokeshire or have visited the Pembrokeshire Coast National Park
 • You can enter a letter, poem, short story, wildlife journal or booklet on the theme of Nature in the Pembrokeshire Coast National Park. In your entry you should emphasise what is special to you about the National Park
 • Your entry can be accompanied by a drawing or photograph if you wish
 • Write your name, date of birth, name of school, home address and both home and school telephone numbers clearly written on the reverse.No entry forms will be issued.
 • You may write in English or in Welsh, handwritten or typed on a computer

Cash prizes will be awarded (amounts to be announced) for 1st, 2ndand 3rdin each category, also certificates.

All entries must be received by the 15th June 2019 and should be sent to

FPCNP
PO Box 218
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1WR

please allow time for the post to reach us.

Entry into the competition implies school and parental consent to publicise the winners on the FPCNP website and/or Facebook page; in FPCNP or related publications and National Park Centres. (See our Privacy Policy below.)  We will inform the local press and the winners’ schools of their names after the prize ceremony.

The parents/guardians of all winners will receive a consent form, which should be signed and returned to the Chairman of the Friends of the PCNP. (His address will be on the consent form.)  They will also receive a copy of the Terms and Conditions and the Privacy Policy.  Receipt of a prize is conditional on acceptance of the Terms and Conditions.

Prizes will be presented to the winners in person (if possible) at the Friends AGM to be held in October 2019.  (Date and venue to be announced later.)

Privacy Policy

What information do we collect?

We ask for each entrant’s:

 • Name
 • Date of birth
 • School name and telephone number
 • Home address and telephone number

How do we use this information?

 • We need the child’s name for identification and for the prize certificate.
 • We use the child’s date of birth only to verify that the entrant is within the age limit of the competition.
 • We use the child’s name, school name and age in our publications and/or website or Facebook page in order to publicise the winners of the competition, (e.g. Sam Jones, Ysgol Bryn y Môr, age 10).
 • We need the school name/telephone number and the child’s home address/telephone number in order to communicate with the headteacher and parents/guardians.

Do we disclose any information to outside parties?

 • We do not share information with outside parties.
 •  We will never show a child’s home address, telephone number or date of birth on any work displayed in an information centre, or in any publication or digital medium.
 • Any photographs taken may be used in the local press as well as in the above-named media.

What steps do we take to publicise these Terms and Conditions and Privacy Policy?

A copy of the above Terms and Conditions, along with the Privacy Policy will be sent to each school and to each ex-county entrant when the winners are announced.

Parental or Guardian’s consent

A consent form will be sent to each prize-winner. Acceptance of the prize money and certificate implies acceptance of the Privacy Policy and Terms and Conditions. The signed consent form must be returned to the Chairman of the FPCNP by a date two weeks before the prize giving. The signed form must be received by FPCNP in order to receive the prize.

 


Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cystadleuaeth Llenyddiaeth Plant

Ydych chi rhwng 9 a 14 mlwydd oed, yn  greadigol ac yn hoff o Sir Benfro – wel,  dyma’ch cyfle i ennill gwobrau gwych.

Ysgrifennwch lythyr, cerdd, stori fer, dyddiadur bywyd gwyllt neu lyfryn yn Saesneg neu’r Gymraeg, ar y thema “Natur ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro”. Gallwch ddefnyddio cyfrifiadur neu lawysgrifen i gyflwyno’ch gwaith, a’i darlunio gyda lluniau neu ffotograffau o’ch gwIth chi, ond rhaid i’r elfen ysgrifennedig fod yn flaenllaw.

Mae cystadleuaeth 2018-2019 ar agor i unrhywun o oed Cynradd (9-11), neu Uwchradd (12-14) – (gweler y telerau ac amodau isod), ac sy’n byw yn Sir Benfro, neu sy’n ymweld â’r Parc Cenedlaethol.

Mae gwobrau ariannol i’r enillwyr, a bydd y gweithiau  buddugol yn ymddangos ar y wefan hon ac efallai yn ein cylchgrawn, “News and Views” a/neu Oriel y Parc, (Oriel a Chanolfan Gwybodaeth y Parc Cenedlaethol), Tyddewi.

Rydym yn anfon gwybodaeth i bob ysgol yn y sir er mwyn eu hannog i gystadlu, a bydd pob ysgol sy’n cystadlu yn derbyn tystysgrif hardd fel cydnabyddiaeth o’u gwaith. Mae’n panel o dri beirniad yn cynnwys athrawes a chyn brifathrawes, (y ddwy yn ddwy-ieithog).

Noddir y gystadleuaeth hon ers 2012 gan Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro er mwyn hybu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’n Parc Cenedlaethol prydferth ymysg pobl ieuanc.

Telerau ac Amodau

Dylai ymgeiswyr i’r gystadleuaeth:

 • fod o fewn yr ystod oedrannau canlynol: Cynradd 9-11 (sef Blynyddoedd 5 a 6) ac Uwchradd 12-14 (Blynyddoedd 7 a 8) ar Awst 31ain 2019.
 • fod yn byw yn Sir Benfro neu yn ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • gyflwyno llythyr, cerdd, stori fer, dyddiadur bywyd gwyllt neu daflen/llyfryn ar y thema Natur ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dylid pwysleisio beth sy’n gwneud yr unig wir Parc Cenedlaethol Arfordirol ym Mhrydain mor arbennig yn eu tŷb nhw.
 • gyflwyno darlun neu ffotograff os dymunir,
 • ysgrifennu eu henwau, dyddiad geni, enw a rhif ffôn yr ysgol, cyfeiriad a rhif ffôn y cartref ar gefn eu gwaith. Nid oes angen ffurflen gystadlu.
 • ysgrifennu naill ai yn Saeneg neu Gymraeg, mewn llawysgrifen, neu gellir defnyddio cyfrifiadur.

Rhoddir gwobrau ariannol (y swm i’w benderfynu) a thystysgrif hardd i’r 1af, 2il a’r 3ydd ym mhob categori.

Y dyddiad cau yw Mehefin 15 fed, 2019.

Cofiwch adael digon o amser i’r post ein cyrraedd os gwewch yn dda.

Anfonwch eich ymgeisiadau i:

FPCNP
PO Bocs 218
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1WR

Trwy ddanfon ymgais i’r gystadleuaeth mae’r ysgol a’r rhiant/gwarchodwr yn derbyn fod gan y Parc Cenedlaethol yr hawl i gyhoeddi enw a/neu gwaith yr enillydd ar wefan/dudalen Facebook Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; yng ngyhoeddiadau’r Ffrindiau ac yng Nghanolfannau’r Parc Cenedlaethol. (Gwelir ein Polisi Preifatrwydd isaf.)

Hysbysir y wasg lleol a’r ysgolion o’r enillwyr ar ôl y seremoni wobrwyo.

Bydd rhiant/gwarchodwr pob enillydd yn derbyn ffurflen gydsynio, copi o’r Telerau ac Amodau a chopi o’r Polisi Preifatrwydd. Rhaid arwyddo a dychwelyd y ffurflen gydsynio i Gadeirydd Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. (Bydd ei gyfeiriad ar y ffurflen gydsynio.) Mae derbyn y wobr yn ddibynnol ar dderbyn y telerau a’r amodau.

Gwobrwyir yr enillwyr (os gallant fod yn bresennol) yn ystod Cyfarfod Blynyddol Ffrindiau’r Parc ym mis Hydref 2019.

Polisi Preifatrwydd

Pa wybodaeth ydyn ni’n ei gasglu wrth yr ymgeisydd?

 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Enw’r ysgol a’r rhif ffôn
 • Cyfeiriad a rhif ffôn y cartref

Sut ydym yn defnyddio’r wybodaeth?

 • Mae angen yr enw er mwyn adnabod y plentyn, ac ar gyfer y tystysgrifau.
 • Mae angen y dyddiad geni er mwyn gosod y plentyn yn y categori oed cywir.
 • Rydym yn defnyddio enw’r plentyn, enw’r ysgol ac oedran y plentyn yn ein cyhoeddiadau a/neu ar ein gwefan neu dudalen Facebook er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i enillwyr y gystadleuaeth, (ee. Sam Jones, Ysgol Bryn y Môr, 10 oed).
 • Mae angen enwau a rhifau ffôn yr ysgol a’r cartref er mwyn cysylltu â’r Pennaeth a’r rhiant/gwarchodwr.

Ydyn ni’n datgelu unrhyw wybodaeth i bartïon allanol?

 • Nid ydym yn rhannu gwybodaeth gyda phartïon allanol
 • Ni fyddwn yn arddangos cyfeiriad cartref, rhif ffôn na dyddiad geni unrhyw blentyn ar waith sy’n cael ei arddangos mewn canolfannau’r Parc Cenedlaethol, nag ychwaith mewn cyhoeddiadau argraffiedig neu ddigidol.
 • Cadwn yr hawl i arddangos unrhyw luniau a dynnwyd yn y seremoni wobrwyo yn ein cyhoeddiadau neu ganolfannau, neu yn y wasg leol.

Pa gamau ydym yn eu cymryd i hysbysu’r Telerau ac Amodau a’r Polisi Preifatrwydd? 

Bydd copi o’r Telerau ac Amodau, ynghyd â’r Polisi Preifatrwydd yn cael ei anfon i bob ysgol ac i bob ymgeisydd y tu allan i Sir Benfro gyda’r llythyr i gyhoeddi enwau’r buddugwyr.

Cydsyniad Rhiant neu Warchodwr

Anfonir ffurflen gydsynio i bob enillydd. Mae derbyn y wobr ariannol a/ neu’r dystysgrif yn arwydd fod rhiant/gwarchodwr yr enillydd yn derbyn y polisi hwn a’r Telerau ac Amodau. Dylid arwyddo’r ffurflen gydsynio a’i hanfon at Gadeirydd Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro pythefnos cyn y cyfarfod gwobrwyo. Rhaid i’r Cadeirydd fod wedi derbyn y ffurflen gydsynio cyn gellir gwobrwyo’r plentyn.