Polisi Mewnol a Phrotocol

Polisi Mewnol

Mae'r Cyfeillion yn elusen gwirfoddol annibynnol. Mae ganddo rai 400 aelodau, mae bron i hanner ohonynt yn dod o tu allan i Sir Benfro. Nid oes ganddo unrhyw swyddogion cyflogedig neu aelodau. Maent i gyd yn felly yn ymrwymedig i amcanion yr elusen ac yn rhoi eu gwasanaethau yn rhad ac am ddim. Roedd y diwrnod i faterion ddydd a rhedeg yr elusen yn cael eu gwneud gan Bwyllgor Gweithredol hethol gan yr aelodau mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr elusen. Unwaith y hethol maent yn dod yn ymddiriedolwyr ac maent yn gyfrifol am redeg yr elusen yn unol â'i Gwrthrychau, Cyfansoddiad a protocol Ariannol.

Gwrthrychau a Chyfansoddiad y Cyfeillion

Mae'r cyfansoddiad yn datgan bod “Rhaid i amcan yr Elusen fydd cynorthwyo, er budd y cyhoedd, ddiogelwch, gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.” os oes gennych ddiddordeb yn y llawn cyfansoddiad y Cyfeillion, gall hyn drwy glicio FPCNP Cyfansoddiad 2016

Code of Conduct and Conflicts of Interest Policy

As a registered charity all members (co-0pted or otherwise) y Pwyllgor Gwaith neu unrhyw is-bwyllgor o'r cyfeillion yn rhwym gan Gyfeillion Cod Ymddygiad a Gwrthdaro Buddiannau Polisi. Os oes gennych ddiddordeb ym manylion y rhain, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

 

Cadeirydd (Polisi Allanol) & Policy Sub – Committee

Fel y nodwyd, dim Cyfeillion wedi talu Swyddogion ac o ganlyniad y materion polisi cynyddol bellach yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, maent wedi creu swydd y Cadeirydd (Polisi Allanol) ynghyd â Is-bwyllgor Polisi. Mae ei rôl fel Swyddog yr Elusen (ynghyd ag un y Is-Bwyllgor Polisi), can be found along with their terms of reference and modus operandi by clicking here.

 

Polisi Cenedlaethol

Yn dilyn y dirprwyo pwerau deddfwriaethol newydd i Lywodraeth Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystod o Fesurau newydd arfaethedig sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar yr holl Barciau Cenedlaethol Cymru a ffyrdd y byddant yn cael eu rheoli'n. O ystyried y 'Amcanion’ y Cyfeillion, rydym yn monitro unrhyw gynigion newydd yn agos ac yn ymateb iddynt lle bo hynny'n briodol yn ôl y dogfennau ymgynghori yn cael eu lansio. Er mwyn gwneud y gorau o effaith y cyflwyniadau pwysig hyn, mae'r Cyfeillion hefyd wedi bod yn gweithio'n agos gyda'i gilydd gyda Chynghrair ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru (AfNP Cymru) ac mae ein tri cymdeithasau chwaer yng Nghymru, Cymdeithasau Parciau Cenedlaethol Cymru (PCCA).

Os hoffech weld unrhyw un o'r cyflwyniadau hyn yn cliciwch llawn ar Ymatebion FPCNP – Materion Cenedlaethol

Polisi Lleol

Mae'r Cyfeillion hefyd yn ymateb i ddogfennau ymgynghorol gan gyrff eraill ac i Awdurdodau Cynllunio Lleol. Er bod y Cyfeillion peidiwch gyffredinol yn teimlo ei bod yn eu rôl i ymyrryd â cheisiadau cynllunio unigol, os oes rhai yn cael eu hystyried i gael effaith polisi ehangach ar y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, ni fyddwn yn oedi i gyflwyno sylwadau neu hyd yn oed gyflwyno gwrthwynebiad. Yn y gorffennol, anaml yr ydym yn cael ein hunain yn y sefyllfa hon ond yn anffodus yn ddiweddar rydym wedi cael ein hunain yn gorfod cymryd rhan.

Os hoffech weld unrhyw un o'r cyflwyniadau hyn yn cliciwch llawn ar Ymatebion FPCNP – Materion Lleol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Yn unol â'r cyfansoddiad, an Annual General Meeting will be held every year (from 2017 in October) ar ddyddiad a lleoliad yn Sir Benfro i gael ei benderfynu gan y Pwyllgor Gwaith,en. Bydd gwybodaeth am y dyddiad a lleoliad y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael eu postio o dan Rhaglen Digwyddiadau yn y Dyfodol cyn gynted ag y bydd ar gael,en.