Hafan

Cyfeillion Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (FPCNP)

(Rhif Elusen Cofrestredig. 1012091)

Croeso i Gyfeillion wefan Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Pwy Ydym Ni?

Mae'r Cyfeillion ei sefydlu gyda chyfarfod agoriadol ar 18 Mai 1991, ac fe'i sefydlwyd fel Cymdeithas wirfoddol annibynnol “i helpu i warchod, gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i bawb eu mwynhau”. Yr ydym yn awr yn elusen gofrestredig gwirfoddol annibynnol y mae ei nod datganedig yw helpu i warchod, gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn awr ac yn y dyfodol, for everyone, pa un a ydynt yn byw yn y Parc, gweithio yn y Parc neu dim ond yn ymweld â'r Parc. Yr ydym yn sefydlu aelodau o'r Gynghrair ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru & Cymdeithasau Parciau Cenedlaethol Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda grwpiau eraill sy'n ceisio gwarchod ein cefn gwlad yn Lloegr & Nghymru megis yr Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol. Mwy o Ffrindiau '’ sydd eu hangen i:-

 • help with conserving and enhancing Britain’s only Coastal National Park with 186 filltiroedd o lwybr yr arfordir,
 • Sicrhau cadwraeth cynefinoedd bywyd gwyllt,
 • Ei wneud yn bosib i chi a llawer arall i fwynhau a gwerthfawrogi'r Parc nawr ac i'r dyfodol.

 

Beth rydym yn ei wneud?

Mae'r Cyfeillion:-

 • Cefnogi, annog a chydweithredu gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei swyddogaeth statudol
 • ceisio dylanwadu ar y rhai s'n gwneud penderfyniadau am faterion yn effeithio ar y Parc
 • lobïo, herio ac ymgyrchu am bolisïau a phenderfyniadau a fyddai'n gwella'r Parc
 • ymateb i Lywodraeth Cymru & Ymgynghoriadau Awdurdodau Lleol a allai effeithio ar y Parc
 • cysylltu â chyrff eraill o'r un anian i gynnal y budd gorau i'r Parc
 • helpu a chynorthwyo prosiectau gwerth chweil eraill, megis “Amrywiaeth Awyr Agored” ac “Y gallu i gerdded“, sy'n galluogi grwpiau lleiafrifol arbennig a'r rhai sydd ag anawsterau symudedd i ymweld a mwynhau'r Parc Cenedlaethol
 • darparu cymorth ar gyfer prosiectau eithriadol megis adfer y Arsyllfa Adar Sgogwm and the restoration of the Pump House at St.Brides with its rare Tangye pump engine
 • exhibit at other appropriate local events such as the Really Wild Food and Countryside Festival at St. Dewi
 • holds an Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol to elect a Chairman, Swyddogion a'r Pwyllgor Gwaith i arwain gwaith y Cyfeillion yn y flwyddyn sydd i ddod,en.

castell-henllysRydym yn trefnu rhaglen ddigwyddiadau sy'n cynnwys:-

 • ymweliadau tywys i fannau o ddiddordeb arbennig ddim bob amser ar gael i'r cyhoedd yn gyffredinol
 • teithiau tywys arbennig mewn gwahanol rannau o'r Parc
 • sgyrsiau am faterion cyfredol gan arbenigwyr yn y maes

 

 

Rydym yn trefnu & ymgymryd wirfoddol partïon gwaith, fel arfer bob dydd Mawrth, i adfer & gwella'r Parc, rôl arbennig o werthfawr yn dilyn stormydd y gaeaf. Such is the commitment of the members of the work parties with many hundreds of man days being volunteered each year that the Chairman of the National Park Authority met with the ‘team’ to express his appreciation to them personally and congratulated them for the ‘Invaluable work that they contribute towards the protection and enhancement of the National Park’.

Friends of Pembrokeshire coast national park - Work party at Broadhaven

Photograph accredited to Alan Mason

Rydym yn cynnal Cystadleuaeth Lenyddol Blant blynyddol am y Parc Cenedlaethol i annog y genhedlaeth iau (oed rhwng 9 – 14) i gymryd mwy o ran yn y Parc. I weld cofnodion yr enillydd mwyaf diweddar, and to see the relevant Terms and Conditions for entry go to Cystadleuaeth Llenyddol Flynyddol Plant. Rydym hefyd yn cyd-cynnyrch, gyda'r Parc Cenedlaethol, Plant “Amser Antur Teithio” llyfryn llawn o weithgareddau, Ffeithiau, posau, ac yn hwyl ar gyfer y rhai a hyd yn oed yn iau. Gall hyn eu prynu am £ 1 yr (yn ogystal post 50c & pacio) drwy fynd i eitemau ar werth.

Yn ogystal â bob deufis,en newsletter, we also produce a regular colour magazine, “News & Views”, (usually twice a year) sy'n cynnwys llawer o luniau ac erthyglau hyfryd cadw aelodau mewn cysylltiad â phynciau cyfoes o ddiddordeb a gweithgareddau sy'n digwydd yn y Parc. Mae'r rhain i gyd yn cyfrannu at fywyd y Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.